Miljøstyrelsen har åbnet for en tilskudsordning til lukning af ubenyttede boringer og brønde, der har været anvendt til indvinding af grundvand.

Ansøgningsfrist er den 14. oktober 2022

Det er private ejere af ubenyttede brønde og boringer, der har været anvendt til indvinding af grundvand, der kan søge om tilskud. Kravet er at boringerne er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD – områder) eller inden for et indvindingsopland til et vandværk.

Tilskudsandelen er 15.000 kr. pr. boring.

Har din kommune meddelt dig et påbud om sløjfning af en boring, kan kommunen muligvis sætte påbuddet i stå, så du stadig kan søge tilskud til lukningen.

Ring og lad os drøfte dine muligheder