Der er to årlige ansøgningsfrister. Første ansøgningsfrist er den 30. april 2023. Foto: Stockfoto.

Naturstyrelsen har åbnet for tilskudsordningen “Plant for Vildtet” som yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til både vildtet samt for en række andre dyr, planter og insekter. For at skabe gode vildtplantninger og for at få tilskuddet skal plantningerne indeholde mange buske. 

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede træ- og buskearter i ansøgningsskemaet, i artsbeskrivelserne nedenfor samt i Miljøstyrelsens artsleksikon

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Bemærk at tilskuddet samt momsen af ​​tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængigt af antallet af ansøgere i den enkelte sæson kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt, kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet, og det endelige antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen sørger for, at planter er af en god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Der foretrækkes planter af hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimapassede plantninger. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Ud over planternes genetiske kvalitet stiller Naturstyrelsen desuden krav til planternes fysiske kvalitet, der som minimum skal følge Dansk Planteskoleejers Plantestandard gældende for planter af landskabssortering str. 30-80 med tilsvarende minimumskrav til rodshalsdiameter. Planterne skal være rodskårne, og skovfyr klippes tilbage til cirka 60 cm inden levering for at sikre at rod/top-forholdet er optimalt til etablering.

Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til plantninger på sommerhus- og parcelhusgrunde samt på fredskovpligtige arealer. Plantninger skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen til tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsætter, at der er indgivet ansøgning, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

Der er to årlige ansøgningsfrister. Første ansøgningsfrist er den:

30. april 2023

Mens den næste er:

31. oktober 2023

 

Ring og lad os drøfte dine muligheder