Vidste du at det er muligt at søge om tilskud via Klimaskovfonden – herunder at opnå tilskud til den CO2 forbedrende effekt?  Vil du have støtte til et projekt, der skaber mere natur på din jord – og samtidig bidrager til dine egne Miljømål og ikke mindst synliggøre din virksomheds grønne profil?  

Ja, er det korte svar.

Fra den 15. maj 2023 har du som lodsejer og landmand mulighed for at søge om tilskud, via Klimafonden, til rejsning af skov eller til at omdanne landbrugsjord til natur- og vådområder. Fristen for ansøgninger er den 30. juni 2023. 

Gevinsten er ind lagring af CO2 – en ind lagring du som landmand og lodsejer, kan blive økonomisk belønnet for. 

Alle taler om landbrugets CO2-udledning og landbrugets samlede klimaemission. Men hvad ved vi egentlig? og kan man som lodsejer og landmand få en kompensation for at plante f.eks. skov i et vandindvindingsopland der er udpeget af ens bopælskommune? Eller sågar udtage jord til lavbundsarealer?  

Ja, er det korte svar. 

 

Anders fik tilskud på 500.000 kr.

Lige nu arbejdes der politisk på en ny naturlov. Naturloven finder grobund i en bred politisk aftale der er indgået i 2022. Naturloven skal udgøre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler for et grønnere Danmark, har regeringen besluttet. 

Men hvor efterlader det landbruget, kan landbruget gøre noget og hvorfor kan øget biodiversitet gøre din virksomhed grønnere og hvordan taler biodiversitet ind i ESG og landbrugets Eco Schemes? 

Det var en af de spørgsmål, som Anders Nielsen stillede sig selv, da han sidste år søgte om tilskud til plantning af skov i Vestjylland. Han modtog således et tilsagn på ca. 500.000 kr. til plantning af ca. 15,7 ha skov. I ansøgningen er det nøje vurderet hvilke træer der skal plantes for hvilke træer, har den største effekt i forhold til ind lagring af CO2. Ved tilsagnet er det regnet ud, af klimaskovfonden, at Anders ind lagrer ca. 2.677 tons CO2 ækvivalenter. 

Anders kan fortsat hæve sin grundbetaling på arealet, selv om der plantes skov. 

Ud over at plante skov, opnår Anders en øget biodiversitet i hans virksomhed. Den øgede biodiversiteten er årsag til at Anders opnår en bedre rating i forhold til ESG-afrapporteringen, hans baseline når man opgør klimabelastningen og i forhold til EU’s Eco Schemes. 

Er du landbrug, har du et areal som er vanskeligt at dyrke, er du skovejer, råder du over jord som er beliggende i et område der er udpeget som et område med særlig drikkevandsinteresse – så har du muligheden for at søge tilskud via Miljøstyrelsens klimaskovfonden. Som ansøger har du tillige muligheden for at benytte ordningen til at komme foran på biodiversitet. 

 

Tilskud til ind lagring af CO2 

Klimaskovfonden giver støtte til at rejse skov og udtage lavbundsjorde for at reducere Danmarks CO2-udledning. Tilskuddet er hhv. 64.000 kr. pr ha skov og 110.000 kr. pr ha der udtages til lavbundsareal 

Hvad kan du få støtte ti: 

  • Engangskompensation til lodsejere for tabte indtægter forbundet med udtagning af lavbund samt dækning af lodsejeres udgifter forbundet med tinglysning af byrder, rådighedsbegrænsninger mv. 
  • Udgifter til leverandører, entreprenører m.m. for deres ydelser i forbindelse med klimaprojekterne 
  • Udgifter til undersøgelser af projekter, som er nødvendige for deres gennemførelse 
  • Udgifter til indhentning af de nødvende myndighedsafgørelser for en lovlig realisering af projekterne. 

Projektperioden er 2 år 

Tilsagn gives ud fra flg. parametre: 

  • Klimaeffekter, opgøres som nettoreduktion af drivhusgasser ved binding i skov og eller lagring i udtaget lavbund 
  • Auktionspris 
  • Omkostningseffektivitet; opgøres som kr. pr. ton CO2-ækvivalent reduceret, jo lavere værdi, desto bedre effekt 
  • Synergieffekter, udover klimaeffekter vurderes omfanget af positive effekter i projektet i forhold til f.eks. biodiversitet, vandmiljø, grundvand, friluftsliv og natur. 

Anders har været glad for at han benyttede muligheden for at søge tilskud til etablering af skov – det giver mig langt flere kort på hånden i forhold til at en øget finansiel mulighed for at vækste i min virksomhed, siger Anders.