En råkold dag i januar mdr., kontaktede en landmand os. Han havde i 2015 fået udarbejdet en ansøgning om tilskud til nybygning af én kostald og renovering af en gammel kostald. Disse to ansøgninger modtog han et tilsagn om tilskud til, fra Landbrugsstyrelsen, under moderniseringsordningen for kvæg 2015. Tilsammen var der tale om et tilskudsbeløb på ca. 2,6 mio. kr.

Landmanden var indgået i en aftale med en rådgivningsvirksomhed, der havde udarbejdet ansøgningerne og fremsendt disse til Landbrugsstyrelsen i efteråret 2015. Dog forelå afgørelsen først i marts mdr. 2016. Imellem tiden var landmanden gået i gang med sit projekt, hvilket er fuldt ud lovligt, når blot ansøgningen er fremsendt til Landbrugsstyrelsen.

Når et tilsagn tildeles, er det altid udstedet til ansøger og der er en række krav der skal opretholdes, bl.a. skal ansøger kunne dokumentere at arbejdskraftbehov på 830 arbejdstimer er opfyldt. Kravet om arbejdskraftbehovet er tilknyttet både ansøgers samlede areal samt ansøgers dyrehold.

Generationsskifte i tankerne

Den nye stald skulle sikre at også næste generation kunne retfærdiggøre og opretholde en mælkeproduktion på stedet. Efter samråd med landmandens økonomikonsulent blev der igangsat et generationsskifte og en ny virksomhed med et nyt CVR blev dannet. Heri skulle både landmanden og sønnen indgå i ejerkredsen. I den forbindelse bad man sin rådgiver om at undersøge om et generationsskifte kunne medføre komplikationer i forhold til de meddelte tilsagn. Fra Landbrugsstyrelsen blev det oplyst at der alene skulle udarbejdes et producentskifte.

Dette blev gjort og fremsendt til styrelsen. Dog var dette forkert. Af det meddelte tilsagn fremgik det at der skulle være fremsendt en anmodning om projektoverdragelse – hvilket ikke blev anvist, af landmandens rådgiver. Da projektet var halvvejs afsluttet i 2016, fremsendte landmandens rådgiver en anmodning om rateudbetaling til styrelsen på 1,6 mio. kr. På den baggrund udbetalte Landbrugsstyrelsen det anførte beløb. Da projektet, i 2018, så var helt færdigt, blev der fremsendt en anmodning om slutudbetaling.

Af sagen fremgår det, at rådgivningsvirksomheden, som landmanden havde kontraheret med, efter at der var fremsendt en anmodning om rateudbetaling, fremsendte en anmodning om projektoverdragelse til landmanden som han skulle underskrive, som han også returnerede, men som aldrig blev fremsendt til Landbrugsstyrelsen. Dermed har Landbrugsstyrelsen aldrig modtaget dokumentation for at der var sket en virksomhedsændring i forbindelse med generationsskiftet.

Brev om bortfald af tilsagn

I 2018 modtog landmanden et brev fra Landbrugsstyrelsen at man varslede et krav om bortfald af tilsagnet ligesom en tilbagebetaling, af det allerede udbetalte beløb, da man kunne konstatere at landmanden nu ikke længere opretholdt kravet om 830 arbejdstimer da der ikke længere var et areal eller antal dyr tilknyttet landmandens CVR nr. og CHR nr. Landmanden valgte, efter samråd med sin rådgiver, at klage over afgørelsen til Landbrugsstyrelsen. Derudover klagede landmanden til sin rådgiver over fejlagtig rådgivning med et økonomisk tab til følge.

I maj mdr. 2020 blev sagen behandlet af et udvalg. Her blev det afgjort at landmandens rådgivningsselskab havde handlet fejlagtig og at der var opstået et økonomisk tab hos landmanden. Derfor blev rådgivningsselskabet erkendt erstatningsansvarlig i sagen. I afgørelsen har udvalget bl.a. lagt vægt på, at man fra rådgivningsselskabets side godt vidste at man havde handlet fejlagtig ved først at råde til et generationsskifte midt i projektforløbet, ligesom man skulle have læst indholdet i tilsagnsbrevet, der gengav at der skulle fremsendes en projektoverdragelse ved en ændring af virksomhedsstrukturen.

Sagen endte med et forlig til fordel for vores kunde, hvilket vi er meget tilfredse med.

Hvorfor kan dette være vigtig for dig?

Det er vigtigt, at man gennemlæser sine tilsagnsbreve og forholder sig aktivt hertil og ikke blindt læner sig op ad Landbrugsstyrelsen. Man må godt stille spørgsmålstegn, hvis der er noget der lyder forkert eller usagligt.

Står du i en lignende situation?

Du er altid velkommen til at ringe til os – så kan vi sammen drøfte dine muligheder.