Af rådgiver Karen Feddersen, CEO KF Miljø ApS

Mange landmænd går rundt med et ønske om at bidrage til den grønne omstilling, her vinder solpaneler frem, grundet deres mange fordele. Der er dog en række ting du skal være OBS på, før du opstiller solpaneler på din jord eller lader andre gøre det.

Solpaneler kan nemlig trække benene væk under dig, da de har direkte indvirkning på din ejendomsvurdering, også selv om reglerne her er udskudt.

De nye regler har flg. indvirkning:

 • Hvilke ejendomme, der kategoriseres som landbrugs- og skovejendomme
 • Hvordan værdien af marker med alm. Landbrugsafgrøder, marker med solpaneler, fredskovspligtige arealer, naturarealer m.m. fastsættes ved beregningen af ejendomsskatter.

 

Særligt for marker med solpaneler

Når du ejer jord, skal du betale grundskyld af jordværdien til kommunen. Dine jordarealers grundværdi værdiansættes ikke ens:

Produktionsjord

Hvis du f.eks. bruger en mark til alm landbrugsmæssig drift, værdiansættes marken som ”produktionsjord”.

Det indebærer, at markens skattemæssige værdiansættelse sker med udgangspunkt i den seneste værdi, der blev fastsat efter den såkaldte ”bondegårdsregel”, som herefter vil blive fremskrevet i takt med prisudviklingen,

Erhvervsjord

Hvis du i stedet udlægger marken til solpaneler, enten fordi du selv vil bygge dem eller lejer/forpagter arealet ud til et energiselskab der vil etablere solceller.

Erhvervsjord værdiansættes efter en såkaldt ”markedsnorm”. Det svarer i grove træk til, at marken værdiansættes til markedsprisen.

Vælger du derfor at udtage en mark for at etablere solceller, vil arealet skifte kategori til erhvervsjord, herved stiger markens skattemæssige værdiansættelse. Dette kan være tilfældet uagtet om du nogensinde etablerer solceller på marken eller ej.

Kategorisering af landbrugsejendommen

Udlægger du en stor del af din ejendom til solpaneler, er der – foruden den højere skattemæssige værdiansættelse – risiko for at ejendommens ”erhvervsmoment” kommer til at veje tungere. Det kan medføre at vurderingsstyrelsen mener, at erhvervsmomentet vejer tungest og dermed kategoriserer hele din landbrugsejendom til erhvervsejendom, hvilket kan blive dyrt i ejendomsskatter. En ny kategorisering af din landbrugsejendom, indebærer flg.:

 • Værdiansættelsen stiger for ALLE arealer på din ejendom
 • Grundskyldspromillen stiger for ALLE arealer

Konditionerne for hvordan retningslinjerne fastsættes kendes endnu ikke. Ved hver landbrugsejendom vil vurderingsstyrelsen foretage en samlet og konkret vurdering. Det kan dog forventes at styrelsen vil kigge på:

 • Fordelingen af arealer for hhv. solpaneler og landbrugsaktivitet
 • Hvordan driver du din jord, afgrødetyper
 • Hvilke af dine aktiviteter, genererer størst omsætning
 • Hvad kan du benytte din ejendom til (ligger området i byzone eller lign.)

Bortforpagtning til et energiselskab

Har du fået et tilbud fra et energiselskab der gerne vil forpagte din jord eller går du med tanker om at bortforpagte jord til solpaneler, så bør du indtænke evt. stigende ejendomsskatter i din forpagtningsaftale.

Hvordan din forpagtningsaftale skal se ud, er individuelt. Alligevel bør du tage stilling til flg.:

 • Længde på forpagtningsaftalen
 • Hvem skal retablere markerne, når der ikke længere skal være solpaneler på
 • Skal forpagter stille depositum
 • Skal rettigheder kunne overdrages – skal der stilles yderligere sikkerhed
 • Hvad sker der ved konkurs
 • Skal forpagtningsafgiften reguleres
 • Hvem skal håndtere evt. krav fra myndigheder og/eller naboer

 

Anbefaling fra KF Miljø

Opstilling af solpaneler kan påvirke dine muligheder for:

 • At belåne din ejendom
 • At få landbrugsstøtte
 • Et påtænkt generationsskifte

Der er hele tiden mange emner man som landmand skal forholde sig til – det er derfor vores anbefaling, at inden du begynder at stille solpaneler op, så kontakt en erfaren rådgiver, der kan vejlede dig i, at du ikke ender i en situation, hvor du ikke opnår nogen gevinst eller i værste fald mister penge ved at opstille solpaneler på din jord eller bortforpagte din jord til en opstiller.

Der er ingen grund til at miste modet i den grønne omstilling – blot du tænker over faldgruberne.