Nu kan du få del i 3,2 mia. kr. og komme foran i din grønne profil. Energistyrelsen kan give tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i Danmark.

Puljen er åben fra den 18. januar 2021 til og med 1. februar 2021 kl. 12.00.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan gives tilskud til energispareprojekter, der medfører energibesparelser i det endelige energiforbrug i Danmark. Det endelige energiforbrug er i Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder defineret som al energi leveret til følgende brancher:

 • Industri
 • Tjenesteydelser
 • Landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug

Energibesparelsen opgøres som nettoforskellen mellem energiforbruget før og energiforbruget efter gennemførelse af energispareprojektet over levetiden.

Eksempel på tilskuddets størrelse

Ved f.eks. 100.000 kWh pr. år i besparelse (svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved omlægning af et varmeforsyningsanlæg, kan man opnå op til 56.700 kr. i tilskud. BYGGERI & TEKNIK I/S anslår at ansøgninger med 100.000 kWh besparelse pr. år ca. den nedre grænse for hvornår det kan betale sig at søge, hvis man skal have en rådgiverhjælp til ansøgningen.

Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra en maksimal pris pr. kWh pr. år over energisparetiltagets levetid, samt en maksimal støtteprocent, der afhænger af virksomhedens størrelse.

Tilskuddet beregnes som et ørebeløb i området 0,1 –7,0 øre pr. sparet kWh pr. år i projektets levetid. Der ansøges tilskud fra en pengepulje og ansøgningerne prioriteres, så de, der leverer mest energibesparelse pr tilskudskrone, får tilskud først.

Er der ansøgninger for flere penge, end der er i tilskudspuljen, får ansøgningerne med de største ansøgte ørebeløb afslag.

Du kan f.eks. søge om tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg (mælkekøling)
 • LC styret ventilation
 • Korntørring

Bemærk, du kan ikke opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.

Nøglepunkter for at kunne opnå tilskud

 • Energibesparelsen skal være reel, samt realiserbar
 • Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part
 • Energiforbruget i nu-drift situationen bør ubetinget kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv)

Der gives ikke tilskud til

 • Nye anlæg af bygninger og tekniske installationer
 • Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor & vogn, til lastbil)

Hvordan kommer du videre?

Ring til Karen Feddersen på tlf. 2639 7825 og drøft dine muligheder for tilskud.

Ansøgning og praktisk information

For at søge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen, hvor der logges på med NemID, kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger. Se vejledning for tilskudsordning HER

BEMÆRK, DU MÅ FØRST BESTILLE DET, DU GERNE VIL HAVE TILSKUD TIL, NÅR DU HAR MODTAGET TILSAGN OM TILSKUDDET FRA ENERGISTYRELSEN.