Den 16. juli 2020 fremsendte KF Miljø ApS en klage til Miljø- og Fødevareministeren, Mogens Jensen. I vores henvendelse til ham klagede vi over den lange sagsbehandlingstid der relaterer sig til udbetaling af tilskud under Landdistriktsprogrammet 2010 – 2020.

Sagerne omhandler tilskud til investeringer som danske landmænd har foretaget i eks. foranstaltninger der skal reducere pesticidforbruget, ammoniakemissionen, reduktion i udvaskning næringsstoffer til vandmiljøet, reduktion af energiforbruget og meget mere. Sagerne strækker sig for nogens vedkommende tilbage til 2013 mens de nyeste er fra 2016. Dvs., at nogle danske landmænd har ventet i 7 år på deres tilskud – et tilskud de har fået tilsagn om at kunne få udbetalt.

Hos KF Miljø ApS tror vi på at de tilsagn som vores kunder har modtaget ud fra deres ansøgninger også udbetales fra Landbrugsstyrelsen, sådan som det er blevet dem lovet.
Vi finder den lange sagsbehandlingstid ganske horribelt, hvilket da også er årsagen til at vi har klaget til fødevareministeren.

Fredag den 14. august 2020 modtog vi svar på vores klage men en egentlig afklaring, sådan som I også kan se i svarbrevet, kom ministeriet ikke med.

Hos KF Miljø har vi kunnet konstatere, at det hjælper at kæmpe videre, og inden for det sidste halve års tid, er lykkedes os at få ca. 10 mio. kr. udbetalt til nogle af vores kunder. Det er sager fra 2015 og 2016 og som omfatter både pesticidreduktion og etablering af nye staldanlæg samt renovering af ekst. staldanlæg. Så vores opfordring til dig er at kæmpe videre – vi hjælper alle danske landmænd som er kommet i knibe i denne, så uigennemsigtige tilskudsmølle.

Læs ministeriets svar her:

Kære Karen Feddersen,

Tak for din henvendelse til fødevareminister Mogens Jensen af d. 26. juni 2020
vedrørende orienteringsbrevet udsendt til kunder med komplicerede sager og
generelt om Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid. Ministeren modtager mange
henvendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv.
Landbrugsstyrelsen vil derfor besvare din henvendelse.

Alle de oplistede sager i henvendelsen har senest den 17. juni 2020 modtaget et
orienteringsbrev med information om, at afgørelse i sagerne kan forventes
modtaget i løbet af efteråret og senest inden årsskiftet. Med dette mener
Landbrugsstyrelsen, at afgørelse kan forventes at være modtaget i løbet af efteråret
2020 eller inden udgangen af år 2020.

Landbrugsstyrelsen har en række komplicerede sager under sagsbehandling, hvor
sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende lang. Antallet af sager bliver dog
løbende reduceret, og styrelsen arbejder målrettet på at nedbringe
sagsbehandlingstiderne på alle projektstøtteordninger. Af de oplistede sager i din
henvendelse, er der i alle tilfælde tale om sager af kompliceret karakter. For
juridisk komplicerede sager, herunder sager med mistanke om svig, tager
sagsbehandlingen længere tid, da Landbrugsstyrelsen skal sikre, at samfundets
penge forvaltes forsvarligt. Landbrugsstyrelsen forventer, at disse sager vil være
afgjort inden årets udgang. Parterne i de berørte sager er løbende blevet
informeret om de forventede sagsbehandlingstider i deres sag.

Styrelsen arbejder med sin flerårige strategi på at nedbringe sagsbehandlingstiden
for projektstøtteordningerne. Der er fokus på at forenkle reglerne, så det bliver
enklere at søge og modtage støtte. Vi kan allerede se de første resultater, hvor
sagsbehandlingstiden på projektstøtteområdet er nedbragt på udbetalingssager fra
gennemsnitligt 334 dage i 2017 til gennemsnitligt 140 dage i 2019.

Landbrugsstyrelsen er i normal drift med størsteparten af sine udbetalingssager
indenfor projektstøtteområdet, hvilket betyder at 60% af de nye sager afgøres
indenfor 90 dage efter modtagelse, i overensstemmelse med Landbrugsstyrelsens
mål- og resultatplan.

Med venlig hilsen
Ivan Volf Vestergaard