Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Miljøstyrelsen åbner for tilskudsmuligheder for skovtilskud. Hertil kan man søge tilskud til forskellige typer af skov:

 • Privat urørt skov
 • Privat skovrejsning
 • Sammenhængende arealer i N2000-områder
 • Skov til biodiversitetsformål

Styrelsen giver tilsagn om tilskud på baggrund af en konkret beregning af netto-værdien af træerne.

I nedenstående kan du læse mere uddybende om de forskellige ordninger og krav.

Privat urørt skov

Ansøgningsrunden åbner den 1. maj og løber frem til den 1. juli og der er afsat 11,2 mio. kr. under denne pulje.

De kriterier der skal være opfyldt er bl.a. at det skal være private skove, mindst 1 ha store og sammenhængende og derudover skal de være hjemmehørende og gamle træer.

De forpligtigelser man skal være opmærksom på:

 • Der må ikke foretages nogen skovdyrkning på arealet
 • Der må ikke udsættes eller foretages fodring af vildt
 • Levende og døde træer må ikke fældes eller fjernes
 • Der må ikke anvendes gødning, kemisk bekæmpelse eller kalkning
 • Der må ikke ske forstyrrelse af jordbunden med redskaber

Dermed vil det sige, at adgangsforholdene og jagtretten forbliver uændret og aftaler om urørt skov er permanent og tinglyses dermed.

Privat skovrejsning

Ansøgningsrunden åbner den 1. juli og løber frem til den 31. august 2020.

Hovedformålet med ordningen er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Sekundært skal ordningen etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer og/eller binder kulstof. Landbrugsstyrelsen tilgodeser miljø og klima i end de tidligere har gjort og dermed er denne ordning gjort grønnere. Dermed kan ansøgninger uden for kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning også imødekommes. Under denne ordning vil det også være muligt for flere buske, små træer eller ammetræer i skovbryn og bevoksninger, dog er der et krav om mindst 50% hjemmehørende arter i løvtræbevoksninger. Der vil derudover være mulighed for bredere skovbryn, ekstensive tilplantninger og naturlig tilgroning i begrænset omfang.

Landbrugsstyrelsen giver tilskud til:

 1. Anlæg og pleje af skov uden anvendelse af pesticider.
 2. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af hegn.

Der er afsat 70 mio. kr. under denne pulje og dem der kan søge er private ejere af landbrugsarealer.

Hertil skal det bemærkes at der er:

 • Krav om at projektareal skal ligge inden for delvandoplande med indsatsbehov udgår i år.
 • Krav, om at projekter skal opnå mindst 1,70 prioriteringspoint, udgår i år.
 • Krav til skovkort justeres.
 • Ny mulighed for ekstensive tilplantninger.
 • Ny mulighed for naturlig tilgroning i begrænset omfang (ikke skovbryn).
 • Ny mulighed for at anlægge bredere skovbryn.
 • Ny mulighed for højere andel – op til 60% – af buske, små træer og/eller ammetræer i skovbryn. Maksimalt 30% ammetræer.
 • Ny mulighed for højere andel – op til 40% – af buske, små træer og/eller ammetræer i bevoksninger. Maksimalt 30% ammetræer.
 • Nyt krav om mindst 50% hjemmehørende arter i løvtræbevoksninger.
 • Projekter kan sættes i gang for egen regning og risiko, når der er opnået tilsagn og fredskovsafgørelse.

Sammenhængende arealer i N2000-områder

Der er åbent for ansøgning fra den 1. juni og frem til den 31. august og der er 10 mio. kr. i puljen. Ordningens formål er at sikre beskyttelse med bufferzoner og sammenbinde såbare naturarealer i Natura 2000-områder. Derudover skal der skabes bedre vilkår for naturen, permanent ekstensivering af arealdriften og større sammenhængende ekstensive arealer. Tilsagnsarealet skal ligge i tilknytning til en af de 5 habitatnaturtyper (rigkær, kildevæld, tørt overdræv, kalkoverdrev, surt overfrev).

Der udbetales til jord i omdrift som har en høj sats, permanent græs som har en mellem sats og naturarealer som har en lav sats.

Kriterier og forpligtelser der skal overholdes:

Kriterier:

 • Private ejere af jord
 • Mindst 1 ha
 • Indenfor eller omkring Natura 2000-område
 • I tilknytning til en af de udpegede habitatnaturtyper

Forpligtelser:

 • Ingen jordbearbejdning
 • Ingen gødning
 • Ingen jordforbedringsmidler
 • Ingen plantebeskyttelse
 • Ingen etablering af skov

Skov med biodiversitetsformål

Ansøgningsrunden er fra 1. maj til og med den 31. juli 2020.

Det overordnede formål med tilskudsordningen til biodiversitet i skov er, at fremme eller besvare biodiversiteten på privatejede skovarealer med naturmæssigt værdifuld skov. Dermed skal denne ordning sikreNatura 2000 skov og stabile levesteder for truede dyrearter.

Nyt i 2020-ordningen:

Der er fastsat 18 mio. kr. til puljen. Hvoraf udvidelse af træer til naturligt henfald er op til 25% af de enkelte træer må aktivt veteraniseres. Der ydes ikke tilskud til rydning af hegnslinje under rydning af uønsket opvækst, dette indgår i forberedelse af græsning (loft på 30 kr./m) Ved årligt baseret tilsagn er der i år mulighed for indsendelse af udbetalingsanmodning inden for 3 år i modsætning til 2 år tidligere. Ved pointlighed i prioriteringskategorien, prioriteres fredskov før ikke-fredskov og dermed er hovedvægten på natura-2000 områder.

Virkemidler / Aktiviteter:

 • Ekstensiv skovdrift
 • Skovgræsning
 • Naturlige vandstandsforhold
 • Bevaring og veteranisering af træer
 • Rydning af uønsket opvækst
 • Særlige indsatser for arter

Dette bliver kontrolleret:

 • Arealbaserede tilskud (ekstensiv drift, træer til forfald, skovgræsning, naturlig vandstand) bliver del af arealkontrollen og dermed uvarslet
 • Der tilsendes efterfølgende opgørelse over kontrolresultat af arealbaserede tilsagn
 • Marker gerne træer til forfald systematisk og synligt (eksempelvis i 2ms højde mod syd), husk at vedligeholde markeringen.
 • Søg dispensationer med det samme f.eks. ved fældning af farlige træer.
 • Husk at kunne fremvise heleregnskabet for et investeringsbaseret projekt –og kunregnskabet for udgifter omfattet af projektet.

Ring og lad os drøfte dine muligheder.