KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

I marts åbner Landbrugsstyrelen for ansøgninger under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020. Ordningen har til hovedformål at reducere ammoniak- og klimagasudledning. Du skal ikke indsende miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringserklæring for dit projekt. Først når du har fået tilsagn om tilskud og fremsender en anmodning om udbetaling, er det et krav at du fremsender kopi af tilladelser fra offentlige myndigheder.

Projektperioden er 2 år og det er muligt at forlænge projektperioden indtil 31. december 2022.

Ny tilskudssats

Landbrugsstyrelsen har afsat 85 mio. kr. til nybygning og tilbygning af slagtesvinestald og tilskudsandelen er fastsat til 20%. Hvis du vælger teknologien gylleforsuring, giver Landbrugsstyrelsen 25% i tilskud til hele projektet. Dvs. at Landbrugsstyrelsen giver 25% til alle valgte teknologier samt den valgte stald.

Dit samlede ansøgningsgrundlag kan alene udgøre 35 mio. kr. pr. CVR-registreret primær jordbrugsbedrift.

Eksempel

Du har fået tilsagn til et projekt i indsatsområde nybyg, med teknologierne kemisk luftrensning, 20% delrensning, kombineret med gyllekøling og rørudslusning. Teknologierne har en standardomkostning på hhv. 620.000 kr. for et luftrenseanlæg og 376.000 kr. for et gyllekølingsanlæg. Dermed er det samlede tilskudsgrundlag for teknologierne 996.000 kr. Du søger om at bygge en rundbuestald med et produktionsareal på 3.400 m2. Råhuset har en standardomkostning på 4.400 kr./m2 nettoproduktionsareal, mens inventaret har en standardomkostning på 600 kr./m2 nettoproduktionsareal. Dvs. i alt 5.000 kr./m2 nettoproduktionsareal, svarende til i alt 17.000.000 kr. for hele staldbyggeriet. Derudover har du tilvalgt gylleopbevaring og teltoverdækning til gyllebeholder, som har en standardomkostning på hhv. 230 kr./m2 netto produktionsareal og 85.000 kr. + 40 kr./m2 nettoproduktionsareal, svarende til i alt 1.003.000 kr. Dermed er det samlede tilskudsgrundlag (996.000 kr. + 17.000.000 kr. + 1.003.000 kr. =) 18.999.000 kr. Det beløb der kan udbetales, er 20% af den samlede tilskudsgrundlag: (0,2 X 18.999.000 kr.) = 3.799.800 kr.

Dog skal der være opfyldt en række betingelser, før du kan modtage tilskud under denne ordning. Det gælder blandt andet at, du skal have en jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på 830 timer. Yderligere skal det samlede tilskudsgrundlag beløbe sig op på mindst 300.000 kr.

Ny prioriteringsmodel 

I 2020 vil Landbrugsstyrelsen prioritere projekter efter omkostningseffektivitet. Det vil sige, at projekter, der reducerer mest ammoniak pr. produceret slagtesvin vil blive prioriteret højest. Ved pointlighed prioriterer de efter størrelsen af den samlede ammoniakreduktion i projektet og i sidste ende ved elektronisk lodtrækning. De to sidste trin bruges kun ved overansøgning og ved projekter med ens prioriteringsscore.

Lige nu er bekendtgørelsen i høring og når den bliver godkendt, så ved vi mere om, hvornår ansøgningsperioden starter og slutter. Dog regner Landbrugsstyrelsen med at den dato de har sat, den 3. marts, bliver fremrykket nogle dage. Dog ved vi at perioden kommer til at løbe fra marts og frem til maj.

Denne ordning er god for klimaregnskabet, så benyt den til at komme foran og få godskrevet dit klimatiltag – ring og lad os drøfte dine muligheder.