Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Det kan være interessant at læse med, hvis du søger økonomisk hjælp til at forbedre dit landbrug. For når det kommer til tilskudsordninger inden for landbrug, er der mange muligheder og her er EU en stor bidragsyder. Landbrugsstyrelsen fordeler, gennem nogle forskellige ordninger, tilskud ud til de landbrug, som gerne vil omlægge til bæredygtig landbrug. Her kan der være mange penge at spare, hvis du ved, hvilke ordninger du kan søge, og hvis du vælger en grønnere fremtid for dit landbrug.

Den 1. oktober 2019 lancerer Miljø- og Fødevarestyrelsen (Landbrugsstyrelsen) en ny miljøteknologiordning. Denne ordning omhandler Kvæg og gartneri så, hvis du har et landbrug inden for et af de områder kan der være penge at hente til dine nye investeringer.

Af teknologilisten fremgår det, at der bl.a. kan søges tilskud til:

 • Brovægt
 • Aktivitetsmålere
 • Mælkemålingsudstyr (fasefodring, mælkemålere til malkestalde og karusseller)
 • Gylleforsuring
 • LED-lys
 • Brøndvandskøling
 • Frekvensstyret mælke- og vakuumpumpe og mælkeudskiller m. bufferkapacitet
 • Varmegenindvinding fra mælkekøling m. og uden forkøling
 • Lugerobot til rækkeafgrøder af grøntsager
 • Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grøntsager
 • GPS-systemer til montering på radrenser mhp. gartneriafgrøder
 • Tunnel eller plasthus til dyrkning af bær, grøntsager
 • Regntag over frugt og bær til forebyggelse af svampesygdomme
 • Høstmaskiner til skånsom høst af bær
 • Kraftfoderautometer
 • Teltoverdækning til gyllebeholdere
 • Udstyr til automatisk fodring (hængebaneanlæg med og uden blandingsanlæg, stationær foderblander og foderbånd til transport af fuldfoder)

Og mere.

Landbrugsstyrelsen har sat 50 mio. kr. af i tilskud til denne miljøteknologiordning som løber frem til december 2020, hvis man vel og mærke ikke har bedt om projektforlængelse.

Hvad indebærer ordningen og er du berettiget til tilskud?

Ordningen indebærer et tilskuddet som vil udgøre 40 procent af standardomkostningen for den eller de teknologier, der udgør projektet. Dette betyder, at der ikke er krav om at indhente to tilbud fra to individuelle forhandlere og dermed får man som ansøger tilskud ud fra faste priser.

Projektperioden er på ét år med mulighed for ét års projektforlængelse. Der kan sendes én ansøgning pr. indsatsområde, hvoraf der er 6 indsatsområder. Hvis man søger flere indsatsområder, skal man indsende en ansøgning til hvert enkelt område.

 • Kvæg
  • Indsatsområde 1: Malkekvæg, reduktion af ammoniakemission
  • Indsatsområde 2: Slagtekalve, reduktion af ammoniakemission
  • Indsatsområde 3: Kvæg, reduktion af energiforbruget
 • Gartneri
  • Indsatsområde 4. Gartneri, reduktion af energiforbruget
  • Indsatsområde 5. Gartneri, reduktion af næringsstofforbruget
  • Indsatsområde 6. Gartneri (konventionel), reduktion af pesticidforbruget

Der skal være opfyldt en række betingelser, før man kan modtage tilskud på ordningen. Det gælder blandt andet at, du skal have en jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på 830 timer, alt under er ikke tilskudsberettiget.

Det er vigtigt at den som søger om tilskuddet også ejer investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Det er dermed også denne person som skal stå for de nødvendige tilladelser fra myndigheder, hvis dette er påkrævet. Yderligere at al teknologi og obligatoriske elementer, som er påkrævet, er købt som værende nye. Dette betyder, at investeringer man gør sig under projektgennemførsel, ikke må være benyttet andetsteds.

KF Miljø varetager udarbejdelse af din ansøgning

Når du har sendt din ansøgning afsted, påbegynder din projektperiode fra den dato, hvor du har sendt ansøgning afsted til Landbrugsstyrelsen. Det er særdeles vigtigt at bemærke, at du ikke må påbegynde projektet før, du har sendt ansøgningen afsted, da det har betydning for om du får tilskuddet eller ej. Dog må du gerne, for egen regning, påbegynde projektet når du har indsendt ansøgningen, men det er væsentlig at bemærke, at man selv hæfter for investeringerne, hvis tilsagnet ikke går igennem.

Det kan være svært at finde rundt i de forskellige ordninger og regler, da lovene løbende justeres og vejledningerne komplicerede at forstå. Derfor kan vi hos KF Miljø stå for alt det praktiske angående tilskuddet, fra start til slut vil vi sikre kyndig og forståelig landbrugsrådgivning, hvor du skal følge dig tryg gennem hele processen. Vi kender til ansøgningsfrister, prioriteringsmodeller, dokumentationskrav, mv.

Kontakt os på tlf. 26397825, så vi kan drøfte dine muligheder for at søge tilskud.

Ansøgningsperioden starter den 1. oktober 2019 til den 3. december 2019.